ၿပီးဆုံးခဲ့တဲ့ အတိတ္အေၾကာင္း
ၿဖစ္မလာေသးတဲ့ အနာဂတ္အေၾကာင္းေတြကုိ
မလုိအပ္ဘဲေတြးေတာေနၿပီး
စိတ္ပင္ပန္းမေနသင့္ပါဘူး
မေသခင္ ကုိယ္တကယ္ပုိင္တဲ့
ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏေလးမွာပဲ
စိတ္ကုိတည့္တည့္ခ်ထားၿပီး
လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ
အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ေအာင္လုပ္ရပါမယ္။။
ကိေလသာၿဖစ္မဲ့ကိစၥ
အကုသုိလ္ၿဖစ္မဲ့ကိစၥေတြမွာ
တြန္႔ဆုတ္တဲ့သူၿဖစ္ရပါမယ္။
ကိေလသာစိတ္မၿဖစ္ရဲ၊ အကုသုိလ္အလုပ္
မလုပ္ရဲတဲ့သူဟာ သူရဲေကာင္းအစစ္ပါ။
“တစ္ေလာကလုံးမွာ ကုိယ္ပုိင္တာ
ဘာမွမရွိပါလား”ဆုိတဲ့အသိစဲြစဲြၿမဲၿမဲရွိေနၿပီဆုိရင္
ရွိခ်င္တာမရွိလုိ႔လည္း မပူပန္ေတာ့ပါဘူး
ရွိၿပီးတာမရွိလုိ႔လည္းမဆူညံေတာ့ပါဘူး။။

(…အရွင္ဆႏၵဓိက)

0 အၾကံၿပဳရန္: