(၁) ေသကၡပုဂၢဳိလ္ဟုထင္မွတ္ၿခင္း။

(၂) ရဟႏၱာဟု ထင္မွတ္ၿခင္း။

(၃) အရိယာတုိ႔ႏွင့္တူေသာအက်င့္ရွိၿခင္း။

(၄) တူေသာေနထုိင္ၿခင္းရွိၿခင္း။

(၅) တူေသာကၠေၿႏၵရွိၿခင္း။

(၆) တူေသာဆင္းရဲၿခင္းရွိၿခင္း။

(၇) တူေသာသည္းခံၿခင္းရွိၿခင္း။

(၈) တစ္ကုိယ္ထီးတည္း အက်င့္ရွိၿခင္း။

(၉) တစ္ကုိယ္ထီးတည္း ေမြ႔ေလ်ာ္ၿခင္း။

(၁၀)တစ္ေယာက္ထီးတည္း က်ိန္းေအာင္းၿခင္း။

(၁၁)မေကာင္းမႈမွရွက္ၿခင္း။

(၁၂)မေကာင္းမူမွလန္႔ၿခင္း။

(၁၃)သဓမၼ အက်င့္ကုိအားထုတ္ၿခင္း။

(၁၄)ကုသုိလ္၌ မေမ့ေလ်ာ့ၿခင္း။

(၁၅)သုက္လြတ္ၿခင္း ကာမမွဖဲၾကဥ္ၿခင္း။

(၁၆)ပါဠိကုိသင္ယူၿခင္း။

(၁ရ)အ႒ကထာသင္ယူၿခင္း။

(၁၈)သီလသမာဓိဂုဏ္တုိ႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၿခင္း။

(၁၉)ကင္းေသာတပ္မက္မႈရွိၿခင္း။

(၂၀)သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိ ၿဖည့္က်င့္ၿခင္း။

(၂၁)ဖန္ရည္စြန္းေသာသကၤန္းကုိ ေဆာင္ၿခင္း။

(၂၂)ဦးၿပည္း ဦးေခါင္းရွိၿခင္း။

0 အၾကံၿပဳရန္: