လာတုန္းကလဲ တစ္ေဟာက္ထဲေနာ့
လက္တဲြေခၚကာ ေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကုိယ္ထီးတည္း

ၿပန္သြားေတာ့လဲ တစ္ေယာက္ထဲေနာ့
လက္တဲြေခၚကာ ေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကုိယ္ထီးတည္း
လာၿပီးေတာ့နား
မသြားေသးခင္ ခ်ိန္ေလးတြင္မွ
၀န္းက်င္ခက္ႏြယ္ ေႏွာင္ၾကိဳးတြယ္ၾက
ၿပံဳးရယ္မဲ့ငုိ ခ်စ္မုန္းပုိၾက
မလုိေဒါသ လုိေလာဘႏွင့္
ဘ၀ရိပ္ၿမံဳ ကၾကိဳးစုံခဲ့
ကံကုန္မုိးခ်ဳပ္ လက္တဲြၿဖဳတ္ကာ
သုတ္သုတ္ေဆာလွ်င္ ခရီးႏွင္သည္
အသင္ဧည့္သည္ပါတကား။
(ဗန္းေမာ္ေရြညိဳ)

0 အၾကံၿပဳရန္: