"တရားမၾကိဳက္၊ လွ်ာစရုိက္ႏွင့္၊
လူမုိက္တစ္ေသာင္း၊ခ်ီးမြမ္းေရွာင္းလည္း၊
လူေကာင္းတစ္ေယာက္ၿပစ္တင္ေၾကာက္ေလာ့၊
ေရွ့ေနာက္မဆ၊လူ႔ဗာလတို႔၊
ဂုဏေဒါသ၊ႏွစ္၀က်ိဳးၿပစ္၊
စီစစ္ေၿမာ္ၿမင္၊မဆင္ၿခင္ဘူး၊
ဆုိခ်င္မက္ေမာ၊ဆုိလွ်င္ေဇာၿဖင့္
သေဘာအထုိက္၊ တုတ္နဲ႔ရုိက္သုိ႔၊
သူမုိက္ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္နာႏြမ္း၏။"

0 အၾကံၿပဳရန္: