အေကာင္းၿမင္၀ါဒနဲ႔
ဘ၀ကုိလက္ခံတုံ႔ၿပန္တာဟာ
သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႔
တရားဓမၼၿဖစ္ၿပီး
အဆုိးၿမင္၀ါဒနဲ႔
ဘ၀ကုိ
လက္ခံတု႔ံၿပန္တာကေတာ့
သူယုတ္မာေတြရဲ ့
တရားဓမၼၿဖစ္ပါတယ္။
လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲက
ဘယ္အေၾကာင္းအရာ၊
ဘယ္အၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကုိ မဆုိ
ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းတဲ့စိတ္
(ကုသုိလ္စိတ္)နဲ႔ရင္ဆုိင္ရင္
သူေတာ္ေကာင္း တရားဓမၼကုိ
လုိက္နာက်င့္သုံးရာ ေရာက္သလုိ
ညစ္ႏြမ္းပူေလာင္တဲ့စိတ္
(အကုသုိလ္စိတ ္ )နဲ႔
တုံ႔ၿပန္ရင္ေတာ့
သူယုတ္မာ တရားဓမၼကုိ
လက္ခံၿပဳက်င့္ရာ ေရာက္ပါတယ္.။

(အရွင္ဆႏၵဓိက)

0 အၾကံၿပဳရန္: