ေလာကီ၊ေလာကုတၱ ရာႏွစ္ျဖာေသာ သုခခ်မ္းသာ
မ်ဳိးကုိ မိခင္သည္လည္း မေပးႏုိင္၊ ဖခင္သည္လည္း
မေပးႏုိင္၊ ေဆြမ်ဳိးတုိ့သည္လည္း မေပးႏုိင္။
ေကာင္းစြာေစာင္႕ေရွာက္၊ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ
စိတ္သည္သာလွ်င္ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိးတုိ့ထက္ ပိုမုိ၍ လူ၊
နတ္၊ နိဗၺာန္ သုံးတန္ေသာ ခ်မ္းသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္၏။
(ဓမၼပဒ - ၄၄)

0 အၾကံၿပဳရန္: